බයිසිකලය වාහනයක් කරමු | Best Budget Bicycle Lights | Review & Explain සිංහල 😱

බයිසිකලය වාහනයක් කරමු | Best Budget Bicycle Lights | Review & Explain සිංහල 😱

❎Hey GuyZ.. welcome to GethZer, Today we are going to watch some bicycle lights. If you get those lights you will be entirely safe at night. So most of the lights are FULLY LED Lights so easy to use.

:✷ SUBSCRIBE ✷:
❌Contact ME ON INSTA – https://www.instagram.com/_gethz_/
👑 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐀𝐧𝐝 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐌𝐞 – on005700@gmail.com

🌐 Latest Videos –
👾පිටසක්වල බඩුවක් – https://youtu.be/FMixpPh6vNs

🛑—————————————————-🛑
✨Time Lapse
Start – 00:00
SarberLight – 01:30
ONLYFORVIP – 02:44
ExtremeLight – 03:38
HowToBuy – 03:15
WhyWhy – 05:00
AfterInstallTheLights – 05:42
LastPartOfVideo – 06:06

✨Thanks For Watching!🎀
#GethZer #reviewsinhala #bicyclelight

⛔️HashTags & KeyWords🚫 –
#rgblight #footbicycle #bike #lights #howto #review #sinhala #currentnews #srilanka #news #videolight
*LED Bicycle Lights Sinhala

22 Comments

 1. SL LORA TECH on November 17, 2022 at 6:02 am

  ♥️♥️🤘 2. supul namina on November 17, 2022 at 6:07 am

  Super 🧡😍 3. Akila WITH TEEM BRO on November 17, 2022 at 6:10 am

  Superb malli 😍 4. Nayana Rathana on November 17, 2022 at 6:11 am

  ✨️❤️ 5. jamine seya on November 17, 2022 at 6:14 am

  😄❤ 6. Wishma Piyasa on November 17, 2022 at 6:18 am

  Ara bicycle light eke VIP light ekata kiyada 7. The INSA on November 17, 2022 at 6:19 am

  Nice bro..❤ 8. numantha bro on November 17, 2022 at 6:22 am

  Patta👍💗 9. ReactiveArt on November 17, 2022 at 6:24 am

  🔥 10. MIYURU GADGETS LK on November 17, 2022 at 6:27 am

  Maru ne editing 🥰🥰🥰🥰🥰 11. GAMING DINU on November 17, 2022 at 6:29 am

  mawa aduranawada dane naa 12. kethaka nimsara on November 17, 2022 at 6:32 am

  👊👍 13. Sn Short ᵀᴹ on November 17, 2022 at 6:34 am

  Ela🇱🇰 14. SL BUMITHA on November 17, 2022 at 6:39 am

  sewwandi maniyange pihitai 15. GENIUS GSN™️ on November 17, 2022 at 6:40 am

  Mn wage VVIP lata hadapu original lights nedda?🌝🔥

  Api owwa use karanne neh මෙයාහ්. ඕවා චයිනීස් නේහ් අනේහ්. අපි යූස් කරන්නෙ ඔරිජිනල් එව්වානෙහ්. වී ආ පොස් පීපල්ස් නො මචන්ග්.🌝🔥 16. CS ‍‍TECH LK on November 17, 2022 at 6:42 am

  Broth 😍❤️ 17. Hiruka Gunasekara on November 17, 2022 at 6:42 am

  සෝස පාට lights නැද්ද?😅 18. Fernando 's Family on November 17, 2022 at 6:44 am

  Superb 19. Lisitha's Maker Place on November 17, 2022 at 6:50 am

  Speechless 20. GUIDZ BOY ⚡ on November 17, 2022 at 6:50 am

  Keep Rocking 🙌 21. GayukzPro on November 17, 2022 at 6:51 am

  That’s Cool Editing Nice Job 22. විකුම් සම්පත් on November 17, 2022 at 6:53 am

  අම්බෝ ඔයාගෙ video දැන් පට්ට 😌❤️